خدمات شرکت

این شرکت به عنوان یک مركز ارائه دهنده خدمات ‏تخصصي در زمينه محیط زیست و بخصوص مديريت پسماند ‏براساس روشهای اصولي و علمي در ‏حال فعالیت می باشد.