دپارتمان آموزش

در این دپارتمان برنامه ریزی های مرتبط با آموزش تخصصی حوزه محیط زیست و پسماند صورت میگیرد و کیفیت در حوزه آموزش بر حسب نوع  نیاز سنجی آموزش گروه های هدف سرلوحه فعالیت این دپارتمان می باشد. همچنین در این دپارتمان فعالیتهای تخصصی چاپ و نشر کتب مرتبط با محیط زیست و پسماند برنامه ریزی و ساماندهی می گردد viagra cijena.