دپارتمان مطالعات پایه و کاربردی

هدف از این دپارتمان انجام کلیه مطالعات پایه و کاربردی در جهت اهداف اصولی شرکت و نیازمندیهای کافرمایان محترم می باشد که عمده فعالیتهای این بخش شامل تولید و ترویج استانداردها، ضوابط و دستورالعملهای اجرایی در حوزه مهندسی محیط زیست و مدیریت پسماند می باشد که حاصل آن انجام مطالعات گسترده در حوزه های مختلف مدیریت پسماند برای کارفرمایان مختلف در سطح کشور می باشد this hyperlink.