پروژه های عمرانی

لیست پروژه ها :

خدمات اجرایی ( تامین ماشین آلات)

 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری شهرداری تهران
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری شیراز
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری مشهد
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری همدان
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری اراک
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری سبزوار
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری کرمانشاه
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری تبریز
 • تامین ماشین آلات تخصصی خدمات شهری و مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
 • تامین ایستگاه های مرکزی بتون شرکت پرلیت les en artikkel
 • تامین ایستگاه های مرکزی بتون شرکت سپاسد
 • تامین تجهیزات قیر امولسیونی شرکت عایق حصار مهران
 • تامین تجهیزات قیر امولسیونی شرکت بلوچ پاسارگاد
 • تامین تجهیزات قیر امولسیونی شرکت پخش ستاره ایرانیان
 • تامین و نصب و راه اندازی کارخانجات آسفالت مارینی در شرکت نام اوران راه و ابنیه
 • تامین و نصب و راه اندازی کارخانجات آسفالت مارینی در شرکت ناودیس راه
 • تامین و نصب و راه اندازی کارخانجات آسفالت مارینی در شرکت خلخال دشت
 • تامین و نصب و راه اندازی کارخانجات آسفالت مارینی در شرکت دنا ره ساز
 • تامین و نصب و راه اندازی کارخانجات آسفالت مارینی در شرکت بنیاد مسکن اهواز
 • تامین و نصب و راه اندازی کارخانجات آسفالت مارینی در شرکت تعاونی ۴۲۸
 • تامین ماشین آلات راه سازی شرکتهای راه سازی عمران ایران
 • تامین ماشین آلات راه سازی شرکت عمران سازه کاشیگری
 • تامین ماشین آلات راه سازی شرکت پارس گستر